ពេលយើងនៅក្មេង - When We Were Young

ស្នេហាចាប់ផ្ដើមក្នុងវ័យសិក្សាគឺពេលនាេះតួប្រុសបានជួបតួស្រីក្នុងកម្មវិធីសប្បាយនឺងអស្ចារ្យមួយ

Feast Of The Gods - Nisai Snaeh Ari Rang - ល្បិចស្នេហ៍

At the center of the drama is Arirang, a renowned restaurant that specializes in royal Korean cuisine. For generations, Arirang has chosen only the most expert and gifted chefs to continue its heritage of making traditional Korean food. When Sung Do-hee (Jeon In-hwa) is appointed the next successor, rival Baek Seol-hee (Kim Bo-yeon) will stop at nothing to claim her stake on the restaurant.

មន្តអាគម | Mun Ah Kum

រឿងមួយបង្កប់ដាេយភាពអាថ៍កំបាំងដែលមិនអាចពន្យល់បាន

សង្គមអ្នកមាន - SangKum Neak Mean

សង្គមមួយដែលពាេពេញទៅដាេយភាពច្រណែនឃ្នាននីសគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយ

អ្នកលេង - Player

ចំនុចពិសេសរបស់ក្រុមអ្នកលេងចូលចិត្តលេងជាមួយតួអង្គបង្ហូរឈាមនៅក្នុងសង្គម។ វិធីនៃការសម្តែងរបស់ក្រុមនេះគឺមានតែមួយគត់ដែលតែងតែយកឈ្នះចំណុចទន់ខ្សោយនៃកងកម្លាំងវរជនខ្ចីដៃស្របច្បាប់ដើម្បីព្យាបាលពួកគេឱ្យស្អាតៗដើម្បីលួចប្រាក់ដែលពួកគេលាក់។ A crime proceeds redemption team consists of a smart swindler, a fighter, a hacker and a driver. The crime proceeds redemption team attempts to take back property hidden away by criminals. Kang Ha-Ri and Cha A-Ryeong are members of the crime proceeds redemption team.

Bet You Like

View All

My Sangsa

84 Views . 3 weeks ago

Er Rak Error

182 Views . 5 months ago

Love Arumirai

118 Views . 5 months ago