100 ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ - 100 Days My Prince

បន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុមួយដែលបណ្តាលឱ្យលីយ៉ូល( Lee Yool) ធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មចោទគាត់បានភ្ញាក់ឡើងបាត់បង់ការចងចាំរបស់គាត់ហើយបានក្លាយជាជនស៊ីវិលក្រោមឈ្មោះវ៉ុនឌឹក។ ដូច្នេះលីយ៉ូល (Lee Yool )បានជួបហានឈីម( Han Shim )ម្ចាស់ភ្នាក់ងាររាវរកឯកជនក៏ដូចជាសៀវភៅលេខកូដកុមារភាពរបស់លីយ៉ូល (Lee Yool) ។

រឿង ខ្យល់់ព្រៃចងស្នេហ៏ - Kyol Prey Chong Sne (និយាយាខ្មែរ)

Kyol Prey Chong Sne

Plerng Prei Kamatep - The End

Plerng Prei Kamatep - Ep 20 Finished

Wok Of Love - ស្នេហាក្នុងខ្ទះឆារ Ep 14

ស្នេហាក្នុងខ្ទះឆា ជាឈុតឆាករឿងលាយឡំរវាងស្នេហា និងការប្រកួតប្រជែងក្នុងផ្ទះបាយរបស់មេចុងភៅដ៍ល្បីល្បាញម្នាក់។ គាត់ធ្លាប់តែជាមេចុងភៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិនមួយ ដ៍ល្បីល្បាញនៅប្រទេសកូរ៉េ ធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើជាចុងភៅធម្មតានៅក្នុងទីក្រុង។

Kuch Neak Plerng - គុជ នាគភ្លើង

Kuch Neak Plerng - គុជ នាគភ្លើង

Bet You Like

View All

Er Rak Error

124 Views . 3 months ago

Love Arumirai

65 Views . 3 months ago

Ob Sak Sne

299 Views . 4 months ago